Точност на резултатите

СМДЛ Артро Лаб държи на точността и повтаряемостта на направените изследвания. Тези цели постигаме посредством: Accuracy pic

  • Ясна политика и приоритети
  • Постоянно усъвършенстващи се процеси и документирани процедури за работа
  • Съвременна лабораторна информационна система, адекватна на лабораторния процес
  • Съвременно автоматизирано лабораторно оборудване, свързано с информационната система и позволяващо свеждането до минимум на грешки, предизвикани от човешкия фактор
  • Външен контрол два пъти годишно, съобразно стандартите за клинична лаборатория и клинична микробиология
  • Ежедневен вътрешен контрол

top