Единични цени на изследванията

Хематология
ПКК-22 показателя 6.00 лв.
ПКК-22 показателя + ДКК - мануално 8.40 лв.
СУЕ (РУЕ) 2.00 лв.
Ретикулоцити 4.00 лв.
ПКК-22 показателя + ДКК - мануално + Морф. на еритроцити 12.00 лв.
Морф. на еритроцит - мануално 7.50 лв.
ДКК - мануално 7.50 лв.
Елетролити
Fe и ЖСК ( Fe and TIBC ) 7.00 лв.
Желязо (Fe) 5.00 лв.
K и Na 4.50 лв.
Калий (K) 3.00 лв.
Натрий (Na) 3.00 лв.
Cl 3.00 лв.
Йонизиран калций 3.00 лв.
Са 3.00 лв.
Калций + йонизиран калций 5.00 лв.
Фосфор 3.00 лв.
Магнезий 3.00 лв.
Хормони
Паратхормон (PTH) 30.00 лв.
FT 3 17.00 лв.
FT 4 17.00 лв.
TSH 17.00 лв.
TSH рецепторни антитела 35.00 лв.
Тиреоглобулин 23.00 лв.
ТАТ 18.00 лв.
МАТ - (TPO) 18.00 лв.
Prolactin 17.00 лв.
LH 17.00 лв.
FSH 17.00 лв.
Estradiol 17.00 лв.
Progesteron 17.00 лв.
Testosteron 17.00 лв.
total Бета ЧХГ 18.00 лв.
DHEA-S 20.00 лв.
ACTH 20.00 лв.
Ренин в плазма 43.30 лв.
Cortizol 20.00 лв.
4 андростендион 20.00 лв.
17 алфа ОН progesteron 20.00 лв.
Соматотропен хормон 20.00 лв.
Серумен Инсулин 17.00 лв.
C-пептид 17.00 лв.
Туморни маркери
fPSA free 19.00 лв.
tPSA (total) 19.00 лв.
CEA 19.00 лв.
AFP 19.00 лв.
CA-19-9 19.00 лв.
CA125 20.00 лв.
CA 15-3 20.00 лв.
CA 72-4 20.00 лв.
Cyfra 21-1 20.00 лв.
SCC 25.00 лв.
NSE (невронспецифична енолаза) 25.00 лв.
Бета2 Микроглобулин 25.00 лв.
Cyfra 21-1 20.00 лв.
NSE (невронспецифична енолаза) 25.00 лв.
Бета2 Микроглобулин 25.00 лв.
Имунология
AST 6.00 лв.
Ревма фактор ( RF ) 6.00 лв.
anti - CCP 30.00 лв.
Ig G 12.00 лв.
Ig A 12.00 лв.
Ig M 12.00 лв.
Церулоплазмин ( Ceruloplasmine ) 20.00 лв.
Трансферин ( Transferine ) 20.00 лв.
Феритин (Ferritin) 20.00 лв.
С 3 комплемент 9.00 лв.
С 4 комплемент 9.00 лв.
Алфа 1 - антитрипсин 20.00 лв.
Алфа 2 - макроглобулин 20.00 лв.
ANA скрининг 20.00 лв.
ANA профил 95.00 лв.
Анти - двДНК антитела 48.00 лв.
Анти - RNP антитела 48.00 лв.
Анти - Sm антитела 48.00 лв.
Криоглобулини 13.10 лв.
Анти-кардиолипинови ат. (ACL) 23.00 лв.
Анти Бета2 Гликопротеин I 30.00 лв.
Анти-неутрофилоцитоплазмени ат. (АНЦА) 25.00 лв.
Анти-митохондриални ат. (АМА) 25.00 лв.
Анти-гладкомускулни ат. (АГМА) 25.00 лв.
hs CRP 9.00 лв.
HLA - B27 23.40 лв.
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан. 110.00 лв.
QuantiFERON-TB Gold 98.20 лв.
C-реактивен Протеин ( CRP ) 8.00 лв.
Имунохематология
Кръвна група и Rh 16.00 лв.
Ало-Еритроантитела(вкл Rh) 28.90 лв.
Еритроантитела-авто/ало 39.70 лв.
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела 16.00 лв.
Специфичност на еритроантитела 37.90 лв.
Опр. на титъра на еритроантитела 37.30 лв.
Студови еритроантитела 39.90 лв.
Двуфазни хемолизини 43.70 лв.
Ham-test и Sucrosis lysis тест 43.70 лв.
Еритроантитела с медикаменти 43.70 лв.
Rh фенотип и Kell антиген 39.90 лв.
Пълна антигенна ф-ла на еритр. 139.90 лв.
Опр слаб D антиген 43.70 лв.
Титър анти А и анти В 25.20 лв.
Директен тест на Coombs 39.90 лв.
Друга специализирана диагностика
Микроалбуминурия 10.00 лв.
Beta-CrossLaps/serum 20.00 лв.
Антиспермални антитела 20.00 лв.
Спермограма 26.00 лв.
Окултни кръвоизливи 10.00 лв.
Наркотични в-ва в урина 30.00 лв.
Aлкално-кисело равновесие АКС 18.00 лв.
Назална цитонамазка 11.00 лв.
Микробиологична диагностика
Очен секрет с антибиограма 25.00 лв.
Гърлен секрет с антибиограма 25.00 лв.
Носен секрет с антибиограма 25.00 лв.
Ушен секрет с антибиограма 25.00 лв.
Храчка с антибиограма 25.00 лв.
Streptococcus group A antigen 24.40 лв.
Изсл. Фецес еднократно 20.00 лв.
Изсл. Фецес трикратно 35.00 лв.
Стер. урина-еднокр. 11.50 лв.
Стерил. урина двукр. 18.20 лв.
Стер. урина-трикр. 25.90 лв.
Микоплазма и Уреаплазма в урина 25.00 лв.
Влагалищен секрет 25.00 лв.
Влаг. секр. и Трихомони 27.00 лв.
Само Трихомони Влаг. секр. 15.00 лв.
Микоплазма и Уреаплазма Влаг. секр. 27.00 лв.
Тривалентна ДНК проба-Влаг.секр. 48.90 лв.
Цервикален секрет 25.00 лв.
Цервикален секр. и Гонорея 27.00 лв.
Микоплазми и Уреаплазма Цервик. секр. 27.00 лв.
Еякулат 29.00 лв.
Еякулат и гонорея 32.90 лв.
Еякулат и трихомони 29.90 лв.
Микоплазма и Уреаплазма еякулат 30.00 лв.
Само Трихомони Еякулат 15.00 лв.
Еякулят пълно изследван 69.90 лв.
Уретрален секрет 25.00 лв.
Уретрален секр. и Trich.vag. 27.00 лв.
Уретрален секр. и Гонорея 27.00 лв.
Само Трихомони Уретр. секр. 27.00 лв.
Микоплазми и Уреаплазма Уретр. секр. 27.00 лв.
Тривалентна ДНК проба-Уретр. секр. 48.70 лв.
Простатен секрет 25.00 лв.
Простатен секрет и Трихомони 27.00 лв.
Простатен с-т и Гонорея 27.00 лв.
Микоплазми и Уреаплазма Прост. секр. 27.00 лв.
Раневи секрет 25.00 лв.
Друг секрет-материал 25.00 лв.
Хемокултура 46.30 лв.
ДНК пр. Trichomonas vag. Влаг.секр. 36.80 лв.
ДНК пр. Trichomonas vag. Еякулат 36.80 лв.
ДНК пр. Trichomonas vag. Уретр. секр. 36.80 лв.
ДНК пр. Trichomonas vag. Урина 36.80 лв.
3-на ДНК Микоплазма Уретр. секр. 39.80 лв.
3-на ДНК Микоплазма Влаг.секр. 39.90 лв.
3-на ДНК Микоплазма Церв. секр. 39.90 лв.
3-на ДНК Урина 39.90 лв.
Clostridium difficile toxin A 29.70 лв.
Метицелин резист. стафилококи-Бърз тест 25.30 лв.
Изследване за Rota и Adeno virus 19.90 лв.
Streptococcus group A antigen – бърз тест 5.00 лв.
Биохимия
Гликиран Хемоглобин (HbA1c) 10.00 лв.
Глюкозотолерантен 3кр. тест 7.00 лв.
Глюкоза ( Glucose ) 3.00 лв.
Глюкоза-3 кратен профил 7.00 лв.
Глюкоза-4 кратен профил 8.80 лв.
Лактат ( lactate ) 8.00 лв.
Бикарбонат ( Bicarbonate ) 8.00 лв.
Общ белтък (Total protein) 2.80 лв.
Албумин (Albumin) 2.80 лв.
Електрофореза на серумни белтъци (Electrophoresis) 26 лв.
Креатинин (Creatinine) 2.80 лв.
Урея (Urea) 2.80 лв.
Пикочна киселина (Uric acid) 2.80 лв.
Билирубин - общ и директен 4.70 лв.
Билирубин - общ ( Total Bilirubin ) 2.80 лв.
Билирубин - директен ( Direct Bilirubin ) 2.80 лв.
Холестерол профил ( oбщ хол.,HDL, LDL, VLDL ) 10.00 лв.
Холестерол - общ ( Total Cholesterol ) 3.00 лв.
Холестерол - HDL-Cholesterol 3.00 лв.
Триглицериди 3.00 лв.
Холестерол - LDL 3.00 лв.
Холестерол - VLDL 3.00 лв.
АсАТ (GOT; ASAT ) 3.00 лв.
АлАТ (GPT; ALAT ) 3.00 лв.
Гама - GT (GGT) 3.00 лв.
Алкална фосфатаза ( Alkaline Phosphatase ) 3.00 лв.
Кисела Фосфатаза ( Acide Phosphatase ) 5.00 лв.
LDH 4.50 лв.
HBDH (LDH1+LDH2) 4.50 лв.
LDH изоензими-електрофореза 22.00 лв.
Алфа - амилаза ( Amilase ) 4.50 лв.
Липаза ( Lipase ) 5.00 лв.
Холинестераза ( Cholinesterase ) 5.00 лв.
CPK - комплексно /% отношение / 3.50 лв.
Креатин фос. киназа (CPK) 3.50 лв.
СРК - МВ фракция 9.50 лв.
Креатининов клирънс ( 24ч.урина/диуреза + серумен креатинин) 8.00 лв.
Кръвосъсирване и коагулация
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR 4.00 лв.
Фибриноген ( Fibrinogen ) 4.50 лв.
аРТТ (ККВ) 4.00 лв.
Време на кървене 2.20 лв.
D-dimer 30.00 лв.
Урина
Урина - Общо химическо и седимент 4.00 лв.
Алфа Амилаза в урината 4.50 лв.
Ca в диуреза 3.00 лв.
P в диуреза 3.00 лв.
Белтък в диуреза 3.00 лв.
Глюкоза в диуреза 3.00 лв.
Креатинин в диуреза 3.00 лв.
Пикочна к-на в диуреза 3.00 лв.
Урея в урина 3.00 лв.
Калий (K) 3.50 лв.
Натрий (Na) 3.50 лв.
Cl 3.50 лв.
Диагностика на инфекциозни болести
Сифилис (Syphilis) 8.00 лв.
СПИН (anti HIV 1/2 antibodies) 15.00 лв.
Хепатит А (anti-HAV IgM ) 20.00 лв.
anti-HAV total 20.00 лв.
Хепатит В (HBsAg) 17.00 лв.
anti-HBc IgM 20.00 лв.
anti-HBc total 20.00 лв.
anti-HBeAg 20.00 лв.
Хепатит C ( anti-HCV ) 18.00 лв.
HCV Ag/Ab 47.00 лв.
HCV - RNA 83.00 лв.
anti-HCV Westernblot 83.00 лв.
Chlamydia trach. - IgG, IgM 24.00 лв.
Chlamydia trach. IgA 18.00 лв.
Chlamydia trach. IgG 18.00 лв.
Chlamydia trach. IgM 18.00 лв.
Chlamydia pneumoniae IgM 24.00 лв.
Chlamidia ДНК-PCR тест 32.00 лв.
Лаймска болест IgG (Borrelia burgdorferi) 24.00 лв.
Лаймска болест IgM (Borrelia burgdorferi) 20.00 лв.
Лаймска болест Westernblot IgM 97.00 лв.
Рубеола IgG (Rubeolla) 19.00 лв.
Рубеола IgM (Rubeolla) 19.00 лв.
Варицела зостер IgM, IgG (Varicela zoster) 46.00 лв.
Варицела зостер IgG (Varicela zoster) 25.00 лв.
Варицела зостер IgM (Varicela zoster) 25.00 лв.
Цитомегаловирус IgG, IgM (CMV) 33.00 лв.
Цитомегаловирус IgG (CMV IgG) 20.00 лв.
Цитомегаловирус IgM (CMV IgM) 20.00 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG, IgM) 39.00 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG) 24.00 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM) 24.00 лв.
EBV EBNA IgG 24.00 лв.
EBV количествен PCR (Viral Load) 198.00 лв.
Хеликобактер пилори IgG (Helicobacter Pylori) 19.00 лв.
Helicobacter Pylori antigen (фецес 39.90 лв.
Херпес симплекс тип 1 Ig G (HSV1) 25.00 лв.
Херпес Симплекс тип 2 Ig G (HSV2) 25.00 лв.
Херпес Симплекс тип 1 Ig M (HSV1) 25.00 лв.
Херпес Симплекс тип 2 Ig M (HSV2) 25.00 лв.
Скрининг HPV тип 6/11 51.00 лв.
Скрининг14 типа HPV 61.00 лв.
Генотипиране 12 типа HPV 85.00 лв.
NASBA-RNA E6/E7 5типа HPV 160.00 лв.
Chlamidia ДНК-PCR тест Очен Секрет 30.00 лв.
Chlamidia ДНК-PCR тест Цервикален Секрет 30.00 лв.
Chlamidia ДНК-PCR тест Уретрален Секрет 30.00 лв.
Chlamidia ДНК-PCR тест Урина 30.00 лв.
Chlamidia ДНК-PCR тест Ставен Пунктат 30.00 лв.
Паразитологични изследвания
Морфологични изследвания 28.70 лв.
Острица Ентеробиоза (скочлента) 10.00 лв.
Изсл. на фецес за криптоспориди 26.70 лв.
Изсл. на кръв за микрофиларии 26.70 лв.
Изсл. на урина за шистозоми 26.70 лв.
Малария (дебела капка+натривка) 26.70 лв.
Токсоплазмоза Ig G 20.00 лв.
Токсоплазмоза Ig M 20.00 лв.
Ехинококоза Ig G 20.00 лв.
Трихинелоза Ig G 20.00 лв.
Ларва Мигренс Ig G 20.00 лв.
Фасциолоза Ig G 20.00 лв.
Изследвания за детска градина 26.00 лв.
Профилактично паразитологично изследване 16.00 лв.
Паразитологични и микробиологични изследвания за здр.книжка 26.00 лв.
Цитология
Цитонамазка 20.00 лв.
"Домашно посещение"
ж. к. "Люлин" 13.00 лв.
София-град 20.00 лв.
За абонаментни схеми Договаряне
Други
Заверки при изгубена здравна книжка 10.00 лв.
top